Werkinstructies    : Aanvullende regelgeving invoer verhuisboedel


Aanvullende regelgeving invoer verhuisboedel


De praktijk heeft uitgewezen dat de procedures van het onder deposito inklaren van gebruikte verhuisboedels niet altijd even duidelijk te zijn. Voor zowel ambtenaren bij de uitvoering als aangevers zorgt dit euvel voor de nodige problemen. Dit probleem wordt groter, wanneer in aanmerking wordt genomen dat de doelgroep remigranten zijn, die geringe kennis hebben van processen bij de goederenbeweging. In enkele gevallen zijn zij in het land van vertrek niet optimaal of zelfs verkeerd geďnformeerd.

Hoewel de regelgeving hiertoe reeds is vervat in de Wet Tarief van Invoerrechten (WTI 1996) en de uitvoering ervan in de Beschikking Voorwaarden en Voorzieningen voor Gehele of Gedeeltelijke Vrijstelling van Invoerrechten (La.B 1739), is het nuttig deze te ondersteunen met een aanvullende werkinstructie.

Ook wordt hiermee beoogd meer bekendheid te geven aan de juiste werking van douaneprocedures; het motto van transparant beleid komt beter tot zijn recht.

I. Vrijstellinggenietenden

Door de aard van de vrijstelling kunnen uitsluitend niet-ingezetenen in aanmerking komen daarvoor. Volgens de wet zijn vrijstellinggenietenden natuurlijke personen:

a.   met een Surinaams of vreemde paspoort, die langer dan 185 dagen
      per kalenderjaar in het buitenland hun hoofdverblijf hadden

b.   die hun hoofdverblijf in het buitenland naar Suriname overbrengen

c.   die bij een aanvraag voor vrijstelling van rechten een bewijs
      van inschrijving bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB Suriname)
      aan de Douane overleggen, waaruit de verandering van het hoofdverblijf
      moet blijken

d.   die kunnen aantonen dat zij werkelijk hoofdverblijf in het
      buitenland hebben gehad, zonder tevoren te zijn uitgeschreven
      van het CBB


II. Depositostelling

Indien aanvrager nog niet aan alle formaliteiten heeft voldaan, kan de Inspecteur toestaan dat de wegvoering van het verhuisgoed onder deposito geschiedt. Echter, depositostelling is uitsluitend mogelijk:

1.   op een enig document met in vak 3 de Aangifte Procedure Code (APC)
      C404, vermeldende aan de ommezijde een verzoek daartoe aan de
      Inspecteur

2.   voor houders van een vreemd paspoort, in afwachting van een
      beschikking van het proces van toelating, onder overlegging van een
      strookje waaruit de indiening van de aanvraag bij de afdeling
      "Toelating" van het Ministerie van Justitie blijkt

3.   voor houders van een Surinaams paspoort, in afwachting van het
      bewijs van inschrijving bij CBB, waaruit de verandering van hoofdverblijf
      van de aanvrager na diens meest recente binnenkomst in Suriname moet
      blijken


III. Het depositobedrag

Deposito's zijn betalingen, die tot zekerheid van de verschuldigde rechten dienen. Vanwege het tijdelijke karakter van deze ontvangsten door de Overheid, worden deposito's onder bepaalde voorwaarden geheven, te weten;

1.   depositostelling geschiedt ten genoegen van de Ontvanger

2.   het bedraagt minimaal 40% van de douanewaarde van de verhuisboedel

3.   de geldigheid is 2 maanden, telkenmale te verlengen tot maximaal
      6 maanden

4.   restitutie van het depositobedrag vindt plaats nadat is voldaan aan
      het gestelde in II, de punten 2 en 3


IV. Aanvraag en beschikking

Op een aanvraag voor vrijstelling van rechten bij de invoer van een gebruikte verhuisboedel beslist de Inspecteur binnen een redelijk termijn bij beschikking. Een redelijk termijn is naar gelang de omstandigheden binnen een etmaal. Het is voor de douanepraktijk en imago bevorderlijk dat een beschikking wordt gegeven op dezelfde dag van de indiening van de aanvraag. Bij vrijstelling van gebruikte verhuisboedel volstaat de aanvraag op een enig document met de APC C404 met als goederencode 9901.0000. De beslissing die de Inspecteur daarop stelt, is de vrijstellingsbeschikking.

Thans wordt de tekeningsbevoegdheid voor deze beschikking door de Inspecteur aan een onder hem dienende hoofdambtenaar overgedragen. Ter bevordering van transparantie geldt steeds dat een afwijzende beschikking met redenen is omkleed.


V. De vereisten

De wet eist dat een aanvraag voor vrijstelling vergezeld moet zijn van een ondertekende inventarislijst. Eveneens moeten de volgende bescheiden worden overgelegd.

1.   een bewijs van inschrijving bij CBB

2.   een duidelijke en leesbare fotokopie van het paspoort

3.   inzage van het authentieke paspoort alleen in gevallen van
      twijfels om de juistheid en duidelijkheid van deze kopie

4.   een verklaring van de aangever dat met deze zending verhuisboedel
      de overbrenging van zijn hoofdverblijf in zijn geheel heeft plaatsgevonden
      of dat een deel ervan nog zeilende is

5.   in geval van een nog gedeeltelijk zeilende verhuisboedel, dient ook een
      inventarislijst daarvan te worden ingediend


Voorts is de Inspecteur bevoegd die maatregelen te doen nemen, die de fiscale belangen van de Staat moeten kunnen veilig stellen en de werking van een effectieve controle bevorderen.Bijlage: Een model van een verklaring van aanvrager als bedoeld in punt V.4

VERKLARING

Mijn hoofdverblijf, bestaande uit .... colli gebruikte verhuisboedel heb ik van ........... naar Suriname heb overgebracht.

*Behalve deze is er geen andere zending zeilende, waarop ik bij invoer aanspraak op vrijstelling van rechten kan maken. Een door mij ondertekende inventarislijst sluit ik hierbij in.

*Behalve deze is er nog een zending zeilende, bestaande uit……. …..colli, waarop ik bij invoer wel aanspraak op vrijstelling kan maken. Een door mij ondertekende aanvullende inventarislijst sluit ik hierbij in.

Paramaribo, ..... - .. - 200. ,


Naam : ____________________
Voornamen : ____________________
Paspoortnummer : ____________________
Adres : ____________________
Telefoon : ____________________


_________________________
HandtekeningAmbtelijke bevindingen

Opgelegd onder archiefno..............All rights reserved
Last update:

153