Vrijstellingen    : Pakketvaartvrijstelling (Geschenkzendingen)


Ministerie van FinanciŽn

La.F No. 2319

De Minister van FinanciŽn;

Beschikking van de Minister van FinanciŽn van 20 april 1994
La.B.no. 472, houdende verlening van vrijstelling van invoerrechten
voor geschenkzendingen:

Gelet op artikel 16n lid 1, onder e, van de Invoerrechtenregeling 1981 (S.B.1981 no.132, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1992 no. 47);

Overwegende, dat in verband met de uitvoering van de Beschikking van de Minister van FinanciŽn van 30 maart 1994 La.B. no. 402 houdende aanwijzing van de bij importen toe te passen wisselkoers (S.B. 1994 no. 23), het wenselijk is voorziening te treffen met betrekking tot het te betalen invoerrecht op geschenkzendingen voor persoonlijk gebruik;

Dat het nodig is gebleken het gedeelte van de waarde tot en met Nf. 200,- vrij te stellen van invoerrecht.

HEEFT BESLOTEN :

I.    Te bepalen, dat:

A.   gehele vrijstelling van invoerrecht wordt verleend voor de invoer van geschenkzendingen, voorzover het bedrag van Nf. 200,- niet te boven gaat, met inachtneming van de onder B opgenomen voorwaarde.

B.   de onder A bedoelde vrijstelling slechts wordt verleend voor zover het betreft de invoer van goederen, voor persoonlijk gebruik, zoals:

1. levensmiddelen ;

2. huishoudelijke artikelen;

3. kleding en schoeisel ;

4. gebruikte fietsen.

II.   Voorts te bepalen dat deze beschikking in het staatsblad en het advertentieblad van de Republiek Suriname wordt geplaatst en in werking treedt met ingang van heden, met dien verstande dat zij terugwerkt tot 1 april 1994.

III.   Afschrift van deze beschikking te zenden aan de President en de Vice-president van de Republiek Suriname, de Rekenkamer van Suriname, alle ministers, de President van de Centrale Bank, alle deviezenbanken in Suriname, de Deviezencommissie, de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen en de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen.


De Minister van FinanciŽn,

( Drs. H.S. Hildenberg )
All rights reserved
Last update:

703