Uittreksel van de Bijlage behorende bij:

Staatsbesluit van 18 september 2003 (S.B. 2003 no.74)
Negatieve Lijst 2003


Sub A. Verboden Invoer

  1   Bestrijdingsmiddelen (FAO Negatieve lijst)

  2   ChemicaliŽn (FAO Negatieve lijst)

  3   Chemische en radioactieve afvalstoffen

  4   Chemische, biologische en nucleaire wapens, alsmede stoffen welke
       worden aangewend voor de aanmaak van voornoemde producten

  5   Goederen die in het land van herkomst onwettig zijn verkregen,
       verzameld, vervaardigd, vervoerd of uitgevoerd.

  6   Tweedehandse (auto)bussen ouder dan tien jaar

  7   Tweedehandse personenauto's ouder dan acht jaarSub B. Invoer met Vergunning

  1   Vuurwapens, waaronder explosieven en munitie in artikel 1 van de
       Vuurwapenwet
       (G.B. 1930 no.73, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1990 no.1)

  2   Vuurwerk

  3   Verdovende middelen en psychotrope stoffen bedoeld in artikel 1 van de
       Wet Verdovende Middelen S.B.1998 no. 14).
       Medicamenten (geneesmiddelen voor mensen ), sera.

  4   Medicamenten (genees- bestrijdingsmiddelen t.b.v. van dieren en planten )

  5   Kwik

  6   Bestrijdingsmiddelen (met uitzondering van de bestrijdingsmiddelen
       die voorkomen op de FAO-negatieve lijst)

  7   Radioactieve mineralen

  8   Beschermde diersoorten (CITES app.1 Hoofdstuk 1.) In het wild
       levende diersoorten alsmede delen of producten daarvan inclusief eieren

  9   Eieren, huiden, delen van huiden, veren en andere lichaamsdelen
       van beschermde diersoorten, al of niet geprepareerd, zomede de daaruit
       vervaardigde goederen.

10   Dieren, dierlijke producten en producten van dierlijke herkomst.

11   Tweedehandse (auto)banden

13   Polychloorbifenylen (PCB) en polychloorterfenylen (PCT) bevattende
       apparatuur

14   Zaad, voortplantingsmaterialen en teelaarde en andere onbewerkte grond

15   Motorfietsen en bromfietsen ouder dan drie jaarSub C. Gereguleerde goederen bij Invoer (certificering of registratie)

(certificering of registratie)


1   Micro-organismen (bacteriŽn, gist en schimmels)

2   Afvalstoffen (met uitzondering van chemische of radioactieve afvalstoffen)

3   Alle chlorofluorcarbons (CFC's) bevattende apparaten

4   Planten, plantedelen en het pakmateriaal daarvan.
     Plastiek, Papier, Jute, Zakken

5   Reeds gebruikte ledige zakken voor baaltransportSub D. Verboden Uitvoer


1   Antiquiteiten

2   Chemische wapens

3   Goederen die in Suriname onwettig zijn verkregen, verzameld,
     vervaardigd, vervoerd of zouden worden uitgevoerd.Sub E. Uitvoer met Vergunning


1   Vuurwapens, waaronder explosieven en munitie in artikel 1 van
     de Vuurwapenwet
     (G.B. 1930 no.73, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1990 no.1)

2   Geneeskrachtige kruiden en planten

3   De verdovende middelen en psychotrope stoffen bedoeld in
     artikel 1 van de Wet Verdovende Middelen (S.B.1998 no. 14).
     Medicamenten (geneesmiddelen voor mensen ), sera.

4   Beschermde diersoorten (CITES app.1 Hoofdstuk 1).
     In het wild levende diersoorten alsmede delen of producten
     daarvan inclusief eieren

5   Eieren, huiden, delen van huiden, veren en andere lichaamsdelen
     van beschermde diersoorten, al of niet geprepareerd, zomede de
     daaruit vervaardigde goederen.

6   Onbewerkt hout, rondhout, paalhout rond of bekapt, bewerkt hout,
     hout -producten en bosbijproducten

5   Planten en dieren, onderdelen daarvan voor commercieel gebruik
     als genees middel, reuk -, kleur - en smaakstoffen bedrijfsmiddelen
     en dergelijke (i.v.m. bioprospecting)Sub F. Gereguleerde goederen bij Uitvoer


1   Alle andere goederen waarvan de wet- of regelgeving van het land
     van invoer registratie of keuring in het land van uitvoer vereist.Sub G. Vergunning - Certificering - Registratie


a   Voor de Vergunningplichtige goederen bij invoer en uitvoer
     in Sub A en B is de Dienst Invoer-Uitvoer en Deviezencontrole
     van het Ministerie van Handel en Industrie belast met het verlenen van de
     nieuwe ingestelde H 03 vergunning.

b   Voor de Gereguleerde goederen onder Sub C1 wordt de
     certificering / registratie door het Ministerie van Volksgezondheid verricht.

c   Voor de Gereguleerde goederen onder Sub C3 wordt de
     certificering / registratie door het Ministerie van Arbeid, Technologische
     Ontwikkeling en Milieu (ATM) verricht.

d   Voor de Gereguleerde goederen onder Sub C4 wordt
     de certificering door het land van herkomst (m.u.v. diepvriesfruit- en
     groenten) en keuring door de Directeur van het Ministerie van Landbouw,
     Veeteelt en Visserij (LVV) verricht.

e   Voor de Gereguleerde goederen onder Sub C5 geschiedt dat
     middels certificering door het land van herkomst vermeldende dat de
     goederen vůůr verzending afdoende zijn ontsmet of gefumigeerd

f   Voor inklaring van de niet vergunningplichtige goederen dient men de
     documenten voor de invoer eerst ter registratie bij de Dienst IUD aan
     te bieden.

     Deze registratieplicht geldt dus voor alle goederen.

All rights reserved
Last update:

752